MENTOR

Graduated students

2024

2023

2021

Current Students

Mingzhu Gao

Mingzhu Gao graduated from Zhengzhou University in 2022 with a bachelor’s degree in management. Her undergraduate major is Information Management and Information System. She is now studying in East China Normal University, majoring in intelligence, and her research interests include data analysis and data elements.

Chang Liu

Chang Liu graduated from Beijing Jiaotong University in 2023 with a Bachelor of Arts degree. Her undergraduate major is English Language and Literature. She is now studying in Library and Information Science in East China Normal University, and she is interested in researching library management and data management.

Shuangyang Shu

Shuangyang Shu graduated from Nanjing University of Posts and Telecommunications in 2023 with a bachelor’s degree in Management. He is currently pursuing his master’s degree at East China Normal University, specializing in Library and Information Science. His research interests include data analysis and natural language processing algorithms.

UNDERGRADUATE RESEARCH MENTORING

Lin Shi, Class 2017

Wei Chen, Class 2018

Tingting Jiang, Xue Wang, Class 2019

Shimin Liang, Han Qin, Yunong Wang, Class 2020

Shuni Wen, Yanchen Dong, Class 2021

Yuanfei Zhang, Lingxin Zhang, Zhijie Zhu, Class 2022

Qingyun Wang, Jiaying Yuan, Class 2023

MASTER’S MENTORING

Yuchen Chen, Xiaoye Jiang, Hui Wang,2016-2018.

Yiping Huang, 2017-2019.

Jiao Chen, Wei Chen, 2018-2020.

Zhen Cai, Zimu Li, Jie Zhang, Shaodan Zheng, 2019-2021.

Zilong Su, Yingzhen Peng, Yinying Sun, Jingjing Chen, 2020-2022.

Yunlu Chen, Xiaoman Liu, Junchen Lv, Shiqi Zhang, Junwei Liu, 2021-2023.

Xinyu Ma, 2021-2024.

Xiangyu Gong, Ye He, Yaning Li, Qianqian Xu, Lingxin Zhang, 2022-2024.

Mingzhu Gao, 2022-2025.

Chang Liu,Shuangyang Shu,2023-2025.

Yu Li,Chuxuan Lin,Zhihao Liu,Wenting Tang,Suna Zhang,2024-2026.

DOCTOR’S MENTORING

Tan Fu,2024-2028.